menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Delen op:

ALGEMENE VOORWAARDEN TONEELVERENIGING Eendracht Maakt Macht

1 Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Toneelvereniging EMM;

b. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis waarvoor Toneelvereniging EMM toegangsbewijzen uitgeeft;

c. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Toneelvereniging EMM een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een voorstelling;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Toneelvereniging EMM en klant ter verkrijging van toegangsbewijzen voor voorstellingen;

e. Toegangsbewijs: het documentnummer dat dient als toegangsbewijs voor een voorstelling, zijnde elektronische toegangsbewijzen;

f. Toneelvereniging EMM: de vereniging gevestigd te Lithoijen.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Toneelvereniging EMM.

b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van klant wijst Toneelvereniging EMM uitdrukkelijk van de hand.

c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Toneelvereniging EMM is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Toneelvereniging EMM ten alle tijde raadpleegbaar.

3 Totstandkoming overeenkomst

a. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Toneelvereniging EMM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Toneelvereniging EMM is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Toneelvereniging EMM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Toneelvereniging EMM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

d. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste toegangsbewijzen zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Indien klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van toegangsbewijzen, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs bij klant vanaf het moment dat de toegangsbewijzen hem hebben bereikt.

e. Toegangsbewijzen kunnen bij het verhinderd zijn door klant niet worden gerestitueerd. 

f. Toegangsbewijzen kunnen eventueel worden geruild voor een andere voorstelling, mits er voor die voorstelling nog toegangsbewijzen verkrijgbaar zijn. Klant kan hiervoor contact opnemen met Toneelvereniging EMM via admin@emmtoneel.nl

4 Prijzen en betaling

a. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Toneelvereniging EMM aangegeven wijze.

b. Alle prijzen van Toneelvereniging EMM zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW.

c. Toneelvereniging EMM brengt geen service- of administratiekosten in rekening.

5 Leveringstermijnen

a. Toegangsbewijzen worden verzonden naar het e-mailadres dat klant heeft opgegeven bij de bestelling. Toneelvereniging EMM zal het door Klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat klant aan Toneelvereniging EMM een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.

6 Privacy

a. De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze

verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt,

tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.